JUM13.jpg
JUM8.jpg
JUM7.jpg
JUM9.jpg
JUM19.jpg
JUM16.jpg
JUM12.jpg
JUM11.jpg
JUM10.jpg
Photographed by Muziflowparis
Model Charlène Perillat
Makeup&Hair Hannah Nathalie
Stylism Sara Mahmoud