xeex charlene 9.jpg
xeex charlene 8.jpg
xeex charlene 13.jpg
xeex charlene 12.jpg
xeex charlene 12-2.jpg
xeex charlene 11.jpg
xeex charlene 3.jpg
xeex charlene 5.jpg
xeex charlene 6.jpg
xeex charlene 17.jpg
xeex charlene 1.jpg
xeex charlene 18.jpg
Photographed by Muziflowparis
Model Charlène Perillat
Makeup&Hair Hannah Nathalie
Stylism Sara Mahmoud